Velikost črk Kontrast

Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv in sedež zavoda:
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija

: 05 / 33 09 100
: 05 / 30 21 688
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
: www.gkfb.si

Matična številka: 5052777000
ID številka za DDV: SI27962547
TRR: SI56 01284-6030373153 (Banka Slovenije, BIC koda: BSLJSI2X)
Šifra dejavnosti: 91.011 Dejavnost knjižnic

Odgovorna uradna oseba: Irena Škvarč, direktorica
Datum prve objave kataloga: 1. 9. 2015
Datum zadnje spremembe: 16. 5. 2023
Dostopnost kataloga: Katalog je dostopen na spletni strani Goriške knjižnice ter v tiskani obliki v tajništvu knjižnice.

Logo:

Logotip GKFB

2. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ZAVOD RAZPOLAGA

Opis delovnega področja javnega zavoda:

Javni zavod Goriška knjižnica opravlja v skladu z Zakonom o knjižničarstvu javno službo na področju knjižnične dejavnosti, poleg tega pa opravlja tudi mnoge druge naloge.

Dejavnost, ki jo knjižnica opravlja kot javno službo:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
 • dejavnost knjižničnega in informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu,
 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju.

V okviru javne službe knjižnica tudi:

 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga pokriva,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako, da jim omogoča izposojo, v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu za njihove potrebe,
 • izvaja nakup gradiva v Sloveniji ter pomaga pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v Italiji,
 • organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
 • pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki,
 • izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
 • vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
 • prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih in drugih hudih nesrečah,
 • v soglasju z ustanoviteljicami lahko izvaja knjižnično dejavnost tudi za druge občine na podlagi pogodbe,
 • opravlja druge naloge, za katere jo zadolžijo ustanoviteljice.

Notranja organizacija:

Sektor za upravno in tehnično podporo:

 • Uprava
 • Računovodstvo
 • Tehnične službe

Strokovni sektor:

 • Služba za razvoj in marketing
 • Služba za nabavo in obdelavo
 • Služba za izposojo in informacije

Organizacijske enote:

Knjižnica Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica
: 05 / 33 09 100
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Krajevna knjižnica Bilje
Krajevna skupnost Bilje, Bilje 105, 5292 Renče
Kontakt: Jana Movja
: 041 734 105
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Krajevna knjižnica Branik
Kulturno društvo Franc Zgonik, Branik 75, 5295 Branik
Kontakt: Lara Konjedic
: 05/30 57 978
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Krajevna knjižnica Deskle
Kulturno društvo Svoboda, Srebrničeva 18, 5210 Deskle
Kontakt: Daša Medvešček, Marta Bitežnik, Karmen Paravan
: 05/ 395 32 11
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Krajevna knjižnica Kanal
Prosvetno društvo Soča, Trg svobode 16, 5213 Kanal
Kontakt: Martina Kocina
: 059 92 30 46
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Krajevna knjižnica Miren
Miren 125A, 5291 Miren
Kontakt: Andrejka Simčič
: 05/ 987 02 14
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Krajevna knjižnica Prvačina
Krajevna skupnost Prvačina, Prvačina 48, 5297 Prvačina
Kontakt: Jana Movja
: 05 30 16 773
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Krajevna knjižnica Renče
Krajevna skupnost Renče, Trg 25, 5292 Renče
Kontakt: Julijana Gorjan
: 031 451 804
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Krajevna knjižnica Solkan
Krajevna skupnost Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, 5250 Solkan
Kontakt: Anita Komel
: 05/ 33 00 082
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Krajevna knjižnica Šempeter
Cesta Goriške fronte 2, 5290 Šempeter pri Gorici
Kontakt: Alenka Purkart
T: 05 292 79 96
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Potujoča knjižnica
Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica
Kontakt: Urška Magajne
: 05 / 33 09 100
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Organi javnega zavoda:

Direktorica: Irena Škvarč

Svet knjižnice:
predsednica: Ana Zavrtanik Ugrin – MONG
namestnica predsednice: Romana Velišček – Občina Brda
člani:

 • Dragana Marošević – MONG
 • Eda Pelicon – MONG
 • Haideja Černe – Občina Šempeter-Vrtojba
 • Ivan Mignozzi – MONG
 • Kristina Hoffmann – Goriška knjižnica Franceta Bevka
 • Marjetka Velušček – Občina Kanal ob Soči
 • Nives Zelenjak – Občina Miren - Kostanjevica
 • Tina Krog – MONG

Strokovni svet:
predsednik: Artur Lipovž
namestnica predsednika: Valentina Podgornik
člani:

 • Magdalena Svetina Terčon
 • Sara Pegan
 • mag. Patricija Višnjevec
 • mag. Uroš Mlinar

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Irena Škvarč, direktorica
Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica
: 05 / 33 09 100
: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje javnega zavoda:

Državni predpisi:

 • Zakon o knjižničarstvu - ZKnj-1
 • Zakon o zavodih - ZZ
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP
 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru
 • Zakon o javnih financah - ZJF
 • Zakon o javnih uslužbencih - ZJU
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij
 • Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo
 • Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva
 • Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe
 • Pravilnik o razvidu knjižnic
 • Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah
 • Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika.
 • Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva.
 • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic
 • Standardi za splošne knjižnice
 • Etični kodeks slovenskih knjižničarjev
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Predpisi lokalnih skupnosti:

 • Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2014–2017 PDF
 • Lokalni program za kulturo 2014–2017 v Občini Šempeter - Vrtojba PDF
 • Lokalni program kulture v občini Renče - Vogrsko za obdobje 2014–2017 PDF

Predpisi EU:

Strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih

Ustanovitveni akt

Pravilniki

Program dela / strategija

Poslovna poročila

Nabavna politika

Posebne naloge osrednje območne knjižnice (OOK)

Javne storitve, ki jih javni zavod vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

 • Izposoja knjižničnega gradiva in nudenje informacij o gradivu in drugih informacij javnega značaja
 • medknjižnična izposoja
 • Dostop do elektronskih revij in elektronskih baz podatkov
 • Dostop do svetovnega spleta
 • informacijsko opismenjevanje
 • razstavna dejavnost
 • predstavitve gradiv domoznanske in posebnih zbirk
 • Bibliopedagoško delo z mladino in odraslimi
 • Prireditve in dejavnosti za otroke in mladino
 • Prireditve in dejavnosti za odrasle
 • Prireditve in dejavnosti za skupine s posebnimi potrebami
 • Ure pravljic
 • vodeni ogledi knjižnice

Javne evidence, s katerimi javni zavod upravlja:

 • Zbirka osebnih podatkov članov Goriške knjižnice Franceta Bevka (Evidenca oseb, vpisanih v Goriško knjižnico, je sestavljena na podlagi vpisnice. Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001)
 • Zbirka osebnih podatkov za informiranje o prireditvah in dejavnostih knjižnice
 • Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih v Goriški knjižnici

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Druge informatizirane zbirke podatkov:

 • Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC
 • Spletni vzajemni biografski leksikon Primorci.si
 • Spletni portal dobreknjige.si

3. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ZAVOD RAZPOLAGA

Informacije javnega značaja so v elektronski obliki prosto dostopne na spletni strani Goriške knjižnice. Za dostop je potreben internetni brskalnik.
Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v tajništvu knjižnice po predhodnem dogovoru.

Knjižnica omogoča dostop in določa stroške posredovanja informacij v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Prosilcu se zaračunajo le materialni stroški, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja v skladu s stroškovnikom.

 • Zahteva za dostop do informacij javnega značaja Goriške knjižnice PDF
 • Stroškovnik PDF